ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 

Voor alle activiteiten die plaats vinden binnen Yoga studio Body and Beyond te Huizen of online. Hierbij de algemene voorwaarden voor de yoga en Pilates lessen, opleidingen, coaching, adviezen en cursussen.

Voorwaarden van de overeenkomst:

De inschrijving voor yoga en pilates lessen wordt voltrokken wanneer de aanmelding via www.momoyoga.nl/Bodyandbeyond ontvangen is en aan de betalingsverplichting is voldaan.

Bij afwezigheid van de deelnemer aan de yoga of pilates lessen dient wel lesgeld te worden voldaan.

Wanneer een deelnemer zijn/haar betalingsverplichting niet tijdig nakomt, heeft Yoga studio Body and Beyond te Huizen het recht, de toegang tot de les te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Yoga studio Body and Beyond te Huizen heeft het recht, lessen te laten vervallen dan wel te wijzigen wanneer de situatie daarom vraagt. ( Hierbij een redelijke termijn in acht nemend ).

De deelnemer kent de huisregels van Yoga studio Body and Beyond te Huizen en leeft deze na.

De deelnemer houdt zich aan de door Yoga studio Body and Beyond te Huizen gegeven instructies en vastgestelde reglementen. De deelnemer verklaart hierbij, deze na te leven. Indien de deelnemer de instructies en/of reglementen overtreedt, is dit een reden om de toegang tot de yoga studio en lessen te ontzeggen. Evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Eigen risio van de deelnemer

De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij op eigen risico en verantwoordelijkheid  deelneemt aan de lessen van Yoga studio Body and Beyond te Huizen. De kosten van enig ongeval of letsel worden geheel door de deelnemer gedragen. De deelnemer is zich bewust, dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten, risico’s met zich meebrengt. Het ontstaan van (vervolg)schade door  het deelnemen aan de lessen, is voor eigen risico van de deelnemer. Tevens zal de deelnemer Yoga studio Body and Beyond te Huizen vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. bij twijfel dient altijd de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.

Elke deelnemer is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Hetzelfde geldt voor sterk medicijn- en drugsgebruik of andere extreme verslavingen. Yoga studio Body and Beyond te Huizen, beslist of toegang tot de les mogelijk is of niet. De huisarts is in geval van aandoeningen altijd op de hoogte gesteld van deelname aan onze yoga of pilates lessen.

Ook is Yoga studio Body and Beyond te Huizen niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke goederen. Wij adviseren waardevolle spullen thuis te laten. Sieraden af te doen. Mobiele telefoons thuis te laten en in ieder geval geheel uit te zetten.

De Algemene voorwaarden van Yoga studio Body and Beyond te Huizen kunnen tussentijds gewijzigd worden. U wordt schriftelijk via nieuwsbrieven of via uw mailadres op de hoogte gesteld van wijzigingen.

Lesgelden voor alle cursussen:

De kosten van de cursussen bedragen vanaf 01 januari 2020:

Abonnementen:

Per kalendermaand 60,- Euro 1 x per week les
Per Kalendermaand 99,- Euro maximaal 3 lessen per week

Maand abonnementen worden maandelijks automatische geïncasseerd.

Een abonnement heeft een minimale looptijd van 3 maanden.

Strippenkaarten:

10 Strippenkaart   150,-  Euro geldigheid 3 maanden
20 Strippenkaart   270,-  Euro geldigheid 3 maanden

Yoga studio Body and Beyond te Huizen biedt de mogelijkheid strippenkaarten, contant dan wel per Ideal, vooruit te betalen via IBAN NL63KNAB0259157066.

 

Officiële feest- en vakantiedagen

Op officiële feestdagen worden er geen lessen gegeven.

Tijdens de zomervakantie ( juli en/of  augustus) geldt een aangepast rooster.

Totstandkoming overeenkomst 

De eerste yogales bij Yoga studio Body and beyond te Huizen is een proefles. Bij verdere deelname aan de lessen is een inschrijving verplicht. Het inschrijven komt tot stand door aanmelding via www.momoyoga.nl/Bodyandbeyond. De aanstaande cursist/deelnemer ontvangt een bevestigingsmail met de betalingsvoorwaarden. De cursist/deelnemer neemt deze voorwaarden ter kennis.

Beeindiging overeenkomst

De inschrijving voor een abonnement is doorlopend en kan alleen per e-mail of brief opgezegd worden. De cursist ontvangt hierover ook altijd een ontvangstbevestiging van de administratie.

De ingangsdatum van de opzegging dient als ingaande maand van opzegging en wordt doorbetaald. De eerst volgende maand is de opzegtermijn van 1 contributiemaand en wordt doorbetaald. Daarna eindigt de overeenkomst en is de cursist uitgeschreven. Tijdens de opzegtermijn kunnen de lessen gewoon bezocht worden. Er is altijd een minimale looptijd van 3 lesmaanden.

Aanpassing lesgeld en voorwaarden

De lesgelden kunnen door Yoga studio Body and Beyond te Huizen aangepast worden. Dit is afhankelijk van o.a. kostprijsfactoren. Wijzigingen worden tijdig aangegeven en gebeurt meestal in de maand januari. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is bestaat de mogelijkheid voor de deelnemer/cursist per direct te stoppen met deelname aan de lessen. Hierbij hoeft dan geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Annuleringsvoorwaarden

De cursist wordt verzocht zoveel mogelijk naar de les te komen in Yoga studio Body and Beyond te Huizen waarvoor hij/zij zich ingeschreven heeft via www.momoyoga.nl/Bodyandbeyond. Tot 6 uur voor de les, kan de inschrijving kosteloos geannuleerd worden. Binnen 6 uur voor aanvang van de les, geldt dat de les afgenomen en afgeschreven is van de strippenkaart of het abonnement. Overmacht uitgezonderd, dit ter beoordeling van Yoga studio Body and Beyond te Huizen. Alle lessen staan in het lesrooster op de site van www.bodybeyond.nl.

Privacy verklaring Yoga en leefstijlstudio BODY AND BEYOND te Huizen