ALGEMENE VOORWAARDEN BODY AND BEYOND

Voor alle lessen die plaats vinden binnen Body and Beyond. Hierbij de algemene voorwaarden voor alle lessen, opleidingen, coaching, adviezen en cursussen.

De inschrijving wordt pas voltrokken als de aanmelding via www.momoyoga.nl/Bodyandbeyond ontvangen is en aan de betalingsverplichting voldaan is.

Bij een afwezigheid dient wel lesgeld te worden voldaan.

Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Body and Beyond zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Body and Beyond behoudt het recht lessen te laten vervallen dan wel wijzigen ( hierbij een redelijke termijn in acht nemend ). In deze gevallen krijgen leden de mogelijkheid zonder opzegtermijn af te zien van verdere deelname.

De deelnemer dient de huisregels van de leslocatie te kennen en na te leven. Deze hangen ook bij de leslocatie.

De deelnemer houdt zich aan de door Body and Beyond gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies en/of reglementen overtreedt, is dit een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij zal deelnemen aan de lessen op eigen risico en verantwoordelijkheid en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij /zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist Body and Beyond vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. bij twijfel dient altijd de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.

Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Hetzelfde geldt voor sterk medicijn- en drugsgebruik of andere extreme verslavingen. Body and Beyond beslist of toegang mogelijk is of niet. De huisarts is in geval van aandoeningen altijd op de hoogte gesteld van deelnamen aan onze lessen.

Ook is Body and Beyond niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke goederen, we adviseren ten allen tijde waardevolle spullen thuis te laten. Sierraden allemaal af, thuislaten graag. Mobiele telefoons thuislaten en in ieder geval geheel uitzetten.

De Algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. U wordt schriftelijk via nieuwsbrieven of via uw mailadres op de hoogte gesteld van wijzigingen.

Lesgelden voor alle cursussen:
De kosten van de cursussen bedragen vanaf 01 maart 2018:

Per kalendermaand   40,- Euro   1 x per week les
Per kalenderkwartaal  115,- Euro  1 x per week les
Per kalenderkwartaal  207,- Euro  2 x per week les

10 Strippenkaart   112,50 Euro geldigheid 3 maanden
20 Strippenkaart   202,50 Euro geldigheid 3 maanden

Basis Yogacursus  35,-  Euro  4 weken, 1 x per week les

Body and Beyond Biedt de mogelijkheid het lesgeld contant dan wel per bankoverschrijving, vooruit wordt betaald- IBAN NL57RABO0170033821 van Body and Beyond – Huizen.

Op officiële feestdagen worden er geen lessen gegeven.

Tijdens de zomervakantie ( juli en/of  augustus) geldt een aangepast rooster. Een abonnement kan gedurende de zomervakantie voor een maximaal aangesloten periode van 4 weken opgeschort worden.

De eerste yogales is een proefles. Bij verdere deelname aan de lessen is een inschrijving verplicht. Het inschrijven komt tot stand middels aanmelding via www.momoyoga.nl/Bodyandbeyond. De aanstaande cursist ontvangt een bevestigingsmail en de betalingsvoorwaarden, waarna de cursist deze voorwaarden ter kennis neemt.

De inschrijving is doorlopend en kan alleen per e-mail of brief opgezegd worden. De cursist ontvangt hierover ook altijd een ontvangstbevestiging van de administratie. De ingangsdatum van de opzegging dient als ingaande maand van opzegging en wordt doorbetaald, de eerstvolgende maand is de opzegtermijn van 1 contributiemaand. Daarna stopt de opzegtermijn en is de cursist uitgeschreven. Tijdens de opzegtermijn kunnen de lessen gewoon bezocht worden. Er is altijd een minimale deelname van 3 lesmaanden.

De lesgelden kunnen door Body and Beyond aangepast, afhankelijk van o.a. kostprijsfactoren. Dit zal tijdig worden aangegeven en gebeurd meestal in de maand januari. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus. Hierbij hoeft dan geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

De cursist wordt verzocht zoveel mogelijk naar de les te komen waarvoor hij/zij zich ingeschreven heeft via www.momoyoga.nl/Bodyandbeyond. Tot 6 uur voor de les, kan de inschrijving kosteloos geannuleerd worden. Binnen 6 uur van de les, geldt dat de les afgenomen en afgeschreven is van de strippenkaart of het abonnement. Overmacht uitgezonderd, dit ter beoordeling van Body and Beyond. Alle lessen staan in het lesrooster op de site van www.bodybeyond.nl.
Privacy verklaring BODY AND BEYOND